نوشته

۱۳۹۵-۰۶-۰۳

کلمات فارسی در انگلیسی

    کلمات انگلیسی با ریشه ی فارسی زبان شیرین پارسی در زبان های دیگر از جمله انگلیسی نفوذ کرده است. کلمات بسیاری وجود دارند که […]
سفارش